DOTACE SZIF 

Naše základní škola byla dotačně podpořena z fondu Ministerstva zemědělství – SZIF, Programu rozvoje venkova (PRV).

Z dotací je proplaceno 80% nákladů na pořízený školní nábytek.

Jedná se o dvě dotační akce:

Vybavení šaten a jídelny ZŠ Rajhradice nábytkem – dotace činí celkem 451 836,- Kč

Vybavení učeben nové ZŠ Rajhradice nábytkem – dotace činí celkem 280 720,- Kč

Z první dotace bylo do jídelny pořízeno 9 jídelních stolů a k nim 60 žídlí a do šaten 170 šatních skříněk a 81 skříněk na aktovky.

Z druhé dotace bylo pořízeno 30 žákovských lavic, 5 učitelských stolů (kateder), sestava skříněk do učebny, 5 skříněk pod umyvadla, sestava skříněk a sestava stolů do školní družiny a dvě oboustranné lavičky do školní šatny pro tělocvik.

Škola byla zapojena do projektu MŠMT – EU výzva 22.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0005103
Název projektu: Personální podpora ZŠ Rajhradice
Trvání projektu: od 1.9.2017 do 31.8.2019
Výše podpory – 354 746 Kč.

Ze zaměření projektu škola zvolila dvě aktivity:

Školní asistent – cílem je poskytnout dočasnou personální podporu s cílem poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytne základní nepedagogickou podporu spočívající v hlubší komunikaci s rodinou těchto žáků, v pomoci při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, či v poskytnutí podpory pedagogovi při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ – cílem je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému (s dostatečným prostorem pro diskusi). Při těchto setkáváních bude zajištěna přítomnost extermího odborníka.

EU a MŠMT

Škola byla zapojena do projektu MŠMT – EU výzva 56.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0190
Název projektu: Čtenářské dílny a jazykový pobyt v zahraničí
Trvání projektu: od 1.7.2015 do 31.12.2015
Získaná částka činila 251 942 Kč.

Za pomocí těchto prostředků jsme podpořili zájem žáků o čtenářství. Zakoupili jsme 459 ks nových knih, zrealizovali jsme čtenářské dílny ve 2. – 5. r. Naše snaha o zlepšení čtenářské gramotnosti byla velkým zájmem dětí o četbu knih zúročena. Dále jsme zorganizovali krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt žáků v zahraničí (Anglie-Londýn), čímž si prohloubili jazykové dovednosti a umožnili jsme žákům shlédnout reálie příslušného města. Jazykový pobyt byl velmi přínosný a proběhl bez potíží k celkové spokojenosti všech.

ESF-EU-MŠMT

Naše škola byla zapojena do projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0012
Trvání projektu: od 1.7.2014 do 30.6.2015
Příjemce dotace: Židlochovice, město s rozšířenou působností
Výše dotace celého projektu činila 10.869.800,- Kč.
Získaná částka pro naši školu činila 86 655,- Kč.

Cílem projektu bylo vytvoření preventivně intervenčního systému podpory žáků ohrožených školním neprospěchem. Záměrem bylo zmírnění zjištěných obtíží a jejich dopad na další vzdělávání cílové skupiny žáků. V rámci projektu byly zvyšovány kompetence pedagogů pro práci s těmito žáky a současně byla poskytnuta metodická podpora v této činnosti. Projekt nám umožnil pořízení potřebných kompenzačních pomůcek pro žáky. Na projektu spolupracovalo 15 ZŠ z regionu.

Vyvrcholením roční práce bylo zpracování Návrhu lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním území ORP Židlochovice. Tato strategie byla představena na závěrečné konferenci k projektu, který byl hodnocen jako úspěšný a pro školy v regoinu rozhodně přínosný. Strategie je tedy příležitostí pro menší školy k dosažení na grantové peníze a přinést do svých škol nadstandardní péči o žáky.

ESF-EU-MŠMT

V červnu 2012 jsme se zapojili do projektu Aktivní škola. V jeho rámci se nám podařilo vybavit další učebnu interaktivní tabulí SmartBoard.

Škola se zapojila i do projektu MŠMT – EU peníze školám.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1403
Název projektu: Evropské peníze nám pomáhají stát se Evropany
Trvání projektu: od 1.9.2011 do 31.8.2013
Získaná částka činila 455 521 Kč.

Za pomocí těchto prostředků jsme uskutečnili inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictví ICT a vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské, matematické, informační a přírodovědné gramotnosti.

Pedagogické pracovnice vytvořily digitální učební materiály (dále jen DUM) obohacující výuku s využitím informačních technologií. Veškeré DUM vytvořené v rámci tohoto projektu jsou učitelské veřejnosti zpřístupněny na https://skydrive.live.com/redir?resid=30EF234ED79357C2!309&authkey=!AB5UdesXBDtK5c8

ESF-EU-MŠMT

Projekt EVVOLUCE nám pomohl s výukou tzv. průřezových témat. Patříme k 571 školám zapojených do tohoto projektu.

Řadu let umožňujeme žákům rozvíjet své rozumové schopnosti formou testů rozvíjejících jednotlivé typy inteligence. Jedná se o škálu testů každým rokem se rozšiřujících na portálu: www.proskoly.cz. Žáci vstupní data obdrží od ředitelky školy při zahájení školní docházky.

Již od počátku jsme zapojeni do projektu ministerstva zemědělství – Školní mléko. Posléze i do dalšího projektu tohoto resortu – Ovoce do škol.

Publicita ZŠ Rajhradice Šablony I. OP JAK