Hodnocení žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je stanoveno § 51, 52, 53 školského zákona a § 14, 15, 16 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění.

Pravidla, kritéria a formy hodnocení naleznete ve školním řádu a školním vzdělávacím programu.

Testování

Škola pravidelně nechává zhodnotit výsledky vzdělávání. Ve 3. či 5. ročníku využívá testování prostřednictvím společnosti Scio – testy Stonožka – ČJ, M, AJ. Výsledky jakéhokoli testování jsou součástí výroční zprávy o činnosti v daném školním roce. 

Úspěchy školy

Vážíme si všech, kteří svojí prací přispívají k dobrému jménu školy na veřejnosti. Pedagogů, za jejich každodenní práci pro školu a její žáky. Žáků, za reprezentaci školy v soutěžích, za slušné chování a vystupování ve škole i mimo ni.

Spolupráce školy

Škola spolupracuje se zákonnými zástupci žáků.
Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek (slovní hodnocení v intervalu dvou měsíců), elektronické komunikace a na společných setkáváních (třídní schůzky, konzultační dny či individuální konzultace), případně telefonicky (dle potřeby školy či zákonných zástupců).

Každoročně pořádáme Den otevřených dveří a Školní akademii.

Spolupracujeme i s mateřskou školou.

Úzce spolupracujeme i se zřizovatelem, který má zájem o dění ve škole a není mu budoucnost školy lhostejná. V rámci svých finančních možností zabezpečuje chod školy. V současné době probíhá výstavba budovy nové. Problémům školy naslouchá a je ochoten škole při řešení pomoci. Za což mu patří dík.

Základem výchovy a vzdělávání žáků je spolupráce s PPP Brno  (pracoviště v Brně na Lomené ulici), popř. s jiným specializovaným pracovištěm dle volby zákonných zástupců.