Základní škola Rajhradice je vesnickou školou s více než stoletou tradicí. Škola je od školního roku 2018/2019 úplnou školou 1. stupně (škola má pět tříd) především pro děti z Rajhradic. Ve vyšších ročnících se na naší škole vzdělávají žáci i z okolních obcí (Opatovice, Rajhrad).
Kapacita školy činí 100 žáků a je naplněna 93 žáky.
Škola sdružuje základní školu a školní družinu.

Škola je dostatečně vybavena učebními pomůckami a disponuje pěti třídami (čtyři prostorné a jedna menší). Třídy jsou vybaveny školními dvojlavicemi, jednolavicemi či osmiúhelníkovými stoly (upraveny pro práci se žáky s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby). V jedné učebně jsou umístěny počítače s připojením k internetu pro výuku předmětu “práce s počítačem”. Všechny třídy disponují interaktivní tabulí.
Škola je budovou staršího ražení, která je zřizovatelem udržována (s ohledem na stavbu budovy nové). 
V přízemí se nachází šatny pro žáky (chodba), třída vytvořená z bývalé cvičebny (fialová), dvojherna školní družiny, kuchyně s hygienickým zázemím pro pracovníky školy, ředitelna a kabinet. V poschodí se nacházejí čtyři kmenové třídy (červená, zelená, modrá, žlutá) a zázemí pro pedagogy s knihovnou.
Interiér školy je barevný, kdy barvy reprezentují zaměření školy. Barvy symbolizují určitou oblast rozvoje žáka po psychické i fyzické stránce. Žáci se s barvami setkávají na stěnách, na nábytku.
Jedná se nám o pomyslnou paletu barev, prostřednictvím které jsou žáci vedeni k vyvážené kombinaci ve smyslu všestranně harmonického rozvoje vlastní osobnosti s ohledem na podporu individuálních schopností, na posilování sebeúcty a na zodpovědnost. Snažíme se vytvářet školu, ve které se cítí dobře děti, učitelé i rodiče.

Klademe důraz na:

 • bezpečné prostředí podněcující aktivitu žáků
 • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči
 • rozvoj osobnosti žáka
 • vzájemné respektování
 • rozvoj spolupráce a komunikace
 • rozvoj zvídavosti žáka
 • smyslové a prožitkové učení
 • propojení školy se životem
 • nastartování do dalšího celoživotního vzdělávání.
   

 Nabízíme:

 • rodinné prostředí 
 • výuku AJ od 1. ročníku
 • výuku počítačů ve 3. ročníku
 • výuku M metodou profesora Hejného (v některých ročnících)
 • průběžné slovní hodnocení
 • týmovou spolupráci žáků
 • rozvoj zájmů při pobytu ve školní družině (dvě oddělení)
 • rozvoj pohybových dovedností v nadstandardních aktivitách (plavání, bruslení, lyžování, turistika, cvičení pod vedením sportovních trenérů, in-line bruslení)
 • účast na kulturních akcích, exkurze, výlety
 • školu v přírodě
 • terénní vyučování v okolí školy, školní výukové projekty, pravidelné akce a slavnosti.


Výuka je strukturována s ohledem na pracovní a odpočinkový režim žáků s dostatkem relaxace (relaxační chvilky) a aktivního pohybu.
Žákům je nabízena možnost odběru tzv. školního mléka a zapojení do odběru tzv. ovoce do škol. V pitném režimu nejsou žáci striktně omezováni (každý ročník má stanovena svá pravidla).
Stravování žáků je zajišťováno mateřskou školou (škola nedisponuje vlastními prostory pro stravování).

Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, šest učitelek, dvě vychovatelky, tři asistentky pedagoga. Sbor tvoří samé ženy. Ředitelka školy absolvovala specializační studium a působí jako ICT koordinátor. Do dalšího vzdělávání se zapojují všechny pracovnice aktivně. Jsou proškolovány v oblasti formativního hodnocení, v IT dovednostech zaměřených na distanční vzdělávání. 
Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projeví zájem o vzdělávání v naší škole podle předloženého vzdělávacího programu a mají bydliště v naší obci. V současnosti jsou jednotlivé ročníky naplněny v průměru 18 žáky. V dlouhodobém výhledu školy předpokládáme naplnění do možnosti kapacity školy.