Náklady – zřizovatel
501 Spotřeba materiálu
(čisticí prostředky, kancelářské potřeby, režie)
132 000
502 Energie
(voda, elektrika, plyn)
140 000
511 Opravy a udržování 10 000
512 Cestovné 2 000
518 Služby
(telefon, poštovné, účetnictví, revize, ostatní služby)
150 000
521 Mzdové náklady 5 000
527 Ochranné pomůcky 2 000
528 Jiné sociální náklady 1 000
549 Pojištění 23 000
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 85 000
Celkem   550 000
Náklady – MŠMT
501 Spotřeba materiálu 80 000
518 Ostatní služby 40 000
521 Mzdové náklady 3 995 000
524 Zákonné sociální pojištění 1 340 000
525 Jiné sociální pojištění 14 000
527 Zákonné sociální náklady 80 000
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 10 000
Celkem   5 559 000

Rozpočet předložen zřizovateli 5.12.2018.

Rozpočet projednán na školské radě 30.11.2018.

Rozpočet schválen 19.12.2018 na ZO jako součást rozpočtu obce.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020
 

Náklady 2019 2020
501 Spotřeba materiálu 347 000 351 000  
502 Spotřeba energie 160 000 170 000
511 Opravy a udržování 10 000 10 000
512 Cestovné 3 000 3 000
518 Ostatní služby 190 000 210 000
521 Mzdové náklady 3 321 000 3 488 000
524 Zákonné sociální pojištění 1 130 000 1 186 000
525 Jiné sociální pojištění 15 000 15 000
527 Zákonné sociální náklady   81 000 81 000
528 Jiné sociální náklady 3 000 3 000
549 Ostatní náklady z činnosti 23 000 25 000
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 55 000 40 000
Celkem 5 333 000 5 582 000
Výnosy 2019 2020
602 Výnosy z prodeje služeb – školné 117 000 123 000
672.10 Přijatý transfer – zřizovatel 570 000 590 000
672.12 Přijatý transfer – MŠMT 4 646 000 4 869 000
Celkem 5 333 000 5 582 000

Vyvěšeno: 8.11.2017

Projednáno zřizovatelem: 4.12.2017

Plán rozpočtu dotací z OPVV na období 2017-2019

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005103

Účet Náklady 2017 2018 2019 Celkem
518 Poradenství 15 000,00 0,00 15 000,00 30 000,00
521 Mzdy 45 000,00 144 000,00 35 000,00 224 000,00
524 Zákonné soc. pojištění 16 000,00 49 000,00 12 500,00 77 500,00
527 Zákonné soc. náklady 900,00 2 800,00 700,00 4 400,00
558 Náklady z DDM 18 846,00 0,00 0,00 18 846,00
Celkem 95 746,00 195 800,00 63200,00 354 746,00
Účet Náklady 2017 2018 2019 Celkem
672 Přijatý transfer – ESF 85 % 180 920,46 120 613,64 0,00 301 534,00
  Přijatý transfer – SR 15 % 31 927,14 21 284,76 0,00 53 211,90
Celkem 212 847,60 141 898,40 0,00 354 746,00