Rozpočet ZŠ Rajhradice na rok 2022

Náklady – zřizovatel
501 Spotřeba materiálu
(čisticí prostředky, kancelářské potřeby, režie)
186 000
502 Energie
(voda, elektrika, plyn)
215 000
518 Služby
(telefon, poštovné, účetnictví, revize, ostatní služby)
295 000
521 Mzdové náklady 5 000
527 Ochranné pomůcky 20 000
528 Jiné sociální náklady 1 000
549 Pojištění 23 000
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 55 000
Celkem   800 000
Náklady – MŠMT
501 Spotřeba materiálu 148 770
521 Mzdové náklady 5 198 621
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 1 757 134
527 Zákonné sociální náklady – FKSP 103 973
Celkem   7 208 498

Rozpočet byl řádně předložen zřizovateli a projednán na školské radě.

Rozpočet schválen na ZO jako součást rozpočtu obce.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024

Náklady 2023 2024  
501 Spotřeba materiálu 395 000 434 000
502 Spotřeba energie 350 000 423 000
511 Opravy a udržování 0 0
512 Cestovné 5 000 5 000
518 Ostatní služby 420 000 508 000
521 Mzdové náklady 6 825 000 7 507 000
524 Zákonné sociální pojištění 2 307 000 2 515 000
525 Jiné sociální pojištění 30 000 30 000
527 Zákonné sociální náklady 136 000 150 000
528 Jiné sociální náklady 1 000 2 000
549 Ostatní náklady z činnosti 30 000 35 000
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 50 000 50 000
Celkem 10 549 000 11 659 000
Výnosy 2023 2024
602 Výnosy z prodeje služeb – školné 174 000 174 000
672.10 Přijatý transfer – zřizovatel 850 000 900 000
672.12 Přijatý transfer – MŠMT 9 525 000 10 585 000
Celkem 10 549 000 11 659 000

Vyvěšeno dne 29.12.2021.

Se zřizovatelem řádně projednáno.