Rozpočet ZŠ Rajhradice na rok 2021

Náklady – zřizovatel
501 Spotřeba materiálu
(čisticí prostředky, kancelářské potřeby, režie)
126 000
502 Energie
(voda, elektrika, plyn)
140 000
518 Služby
(telefon, poštovné, účetnictví, revize, ostatní služby)
283 000
521 Mzdové náklady 5 000
527 Ochranné pomůcky 2 000
528 Jiné sociální náklady 1 000
549 Pojištění 23 000
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 70 000
Celkem   650 000
Náklady – MŠMT
501 Spotřeba materiálu 270 000
521 Mzdové náklady 5 090 519
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 1 720 595
527 Zákonné sociální náklady – FKSP 101 810
Celkem   7 182 924

Rozpočet předložen zřizovateli 2.11.2020.

Rozpočet projednán na školské radě 19.11.2020.

Rozpočet schválen na ZO jako součást rozpočtu obce.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023

Náklady 2022 2023  
501 Spotřeba materiálu 356 000 395 000
502 Spotřeba energie 320 000 350 000
511 Opravy a udržování 10 000 10 000
512 Cestovné 4 000 5 000
518 Ostatní služby 380 000 420 000
521 Mzdové náklady 6 500 000 6 825 000
524 Zákonné sociální pojištění 2 197 000 2 307 000
525 Jiné sociální pojištění 28 000 30 000
527 Zákonné sociální náklady 150 000 166 000
528 Jiné sociální náklady 1 000 1 000
549 Ostatní náklady z činnosti 30 000 30 000
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 50 000 50 000
Celkem 10 026 000 10 589 000
Výnosy 2022 2023
602 Výnosy z prodeje služeb – školné 174 000 174 000
672.10 Přijatý transfer – zřizovatel 776 000 883 000
672.12 Přijatý transfer – MŠMT 8 978 000 9 432 000
Celkem 10 026 000 10 589 000

Vyvěšeno: 20.11.2020

Projednáno zřizovatelem: 2.11.2020