Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs1/zsrajhradicecz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs1/zsrajhradicecz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Školní vzdělávací program – ZŠ Rajhradice

Při tvorbě tak významného dokumentu jako je Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), jsme vycházeli především ze specifik naší školy, ze stylu naší pedagogické práce včetně nejnovějších trendů ve vzdělávání a potřeb současné společnosti.

Nejprve pár informací o všech zřetelích pro tvorbu ŠVP.

Jaké jsou výhody naší školy:

 • ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro děti méně stresující prostředí než ve velké škole
 • využíváme individuální přístup k žákům a možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka
 • v prostředí malé školy se daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům (kouření, šikana)
 • škola je otevřená vůči rodičům či veřejnosti (nejen v den otevřených dveří)
 • úzce spolupracujeme se zřizovatelem

Dovolte nám poodhalit práci našich učitelů:

Skupinové vyučování je jedna z forem výuky, kdy je třída rozdělena do menších skupin. Kooperativní vyučování přináší výhody jak pro děti, tak pro učitele. U dětí se projeví v úrovni začlenění do procesu učení, v kvalitě myšlení a odvedené práce, vyšší míře samostatnosti, ve vyšším sebevědomí a sebedůvěře.

Dítě se učí spolupracovat na dosažení společného cíle a přitom upřednostňovat zájmy skupiny nad své vlastní potřeby, učí se poskytovat a přijímat pomoc. Učitel má více času na pozorování a diagnostickou činnost, hodnocení výsledků, plánovaní dalších postupů a individuální pomoc a další organizační záležitosti.

Při realizaci koncepce tvořivého vyučování – proaktivní výchova – pedagog neustále přemýšlí, jaké situace, hry a úlohy připravit, jaké metody a postupy použít, aby se žáci optimálně rozvíjeli v souladu s výchovně-vzdělávacími cíli. Dítě se stává aktivním jedincem, jehož činnost vyžaduje samostatnost a tvořivost. Výběr vhodných postupů a vyučovacích metod vychází z charakteru osvojovaného učiva, schopností žáků a možností realizace v daných podmínkách školy.

V poslední řadě používáme i projektovou metodu. Při ní jsou žáci vedeni k řešení komplexních problémů, s nimiž se člověk setkává v praktickém životě. Za cíl si klademe neposkytovat žákům útržkovité poznatky, izolovaně od praktického života, ale snažíme se o zkvalitnění vyučování komplexním přístupem.

Mnozí z Vás si kladou otázky: Co bude s dětmi dál, až opustí naši školu? Obstojí na 2. stupni ZŠ či na gymnáziu?

Myslíme si, že naši žáci znají a umějí vše, co mají znát a umět. Většina z nich je úspěšná i po přechodu na 2.stupeň ZŠ. Naši žáci mají výborné výsledky i na osmiletých gymnáziích.

Doufáme ale, že na naší škole mohou žáci získat naopak něco navíc – vědomí své vlastní ceny, svoji sebeúctu. Měli by si vážit sebe sama i těch druhých, měli by s nimi umět komunikovat a spolupracovat. Měli by umět obhájit svůj názor, ale současně i respektovat názor druhých, měli by vnímat ostatní nikoli jako soupeře, ale jako partnery. Uvědomujeme si, že přechod na 2. stupeň ZŠ může být pro některé žáky obtížný. Místo společného procvičování učiva zažijí mnozí poprvé v životě stres při zkoušení u tabule nebo úzkost při nečekané písemce. Věříme ale, že čím později to děti potká, tím lépe na to budou připraveny. Čím déle budou děti v bezpečném prostředí, tím snáze se pak vyrovnají s těžkostmi, které přijdou.

Úplné znění našeho školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) je Vám k dispozici v sekci “Ke stažení”, oddíl “Dokumenty”.

Stručná charakteristika ŠVP:

motto: „Život je jako pestrá paleta barev, záleží na nás, jaké barvy namícháme.“

Naše škola poskytuje všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a preferování nějaké vzdělávací oblasti. Jak již vyplývá z našeho motta, škola používá ke vzdělávání motivaci barev. Barvy symbolizují určitou oblast rozvoje žáka po psychické i fyzické stránce. Žáci se s nimi setkávají na označení tříd, malbě stěn i na nábytku. Jedná se nám o pomyslnou paletu barev, prostřednictvím které jsou žáci vedeni k vyvážené kombinaci těchto barev ve smyslu harmonického rozvoje své osobnosti. Zaleží tedy na každém jedinci, jak pestrou paletu si sám vytvoří.

Vzdělávací priority lze vyjádřit následovně:

pohybčlověk a zdraví
komunikaceosobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova
psychikačlověk a jeho svět, člověk a zdraví
vědění enviromentální výchova a výchova demokratického občana
prostředí člověk a jeho svět
volný čas
estetika umění a kultura
citmediální výchova, myšlení v evropských a globálních souvislostech

Priority:

 1. Poskytovat základní vzdělání zaměřené na “aktivní” dovednosti žáků.
 2. Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních aktivitách.
 3. Podporovat rozvíjení komunikačních dovedností žáků a to v mateřském i cizím jazyce.
 4. Rozvíjet dětskou osobnost.
 5. Podporovat estetické cítění žáků.
 6. Rozvíjet schopnosti nadaných žáků i žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.