Naše školní družina je součástí základní školy. Má dvě oddělení, která navštěvují žáci 1.- 4. ročníku a je naplněná maximálním počtem žáků. Školní družina je mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. Její hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a smysluplného využití volného času. Činnost dětí je zde dobrovolná. Děti se mohou zapojit do pravidelných či příležitostných akcí nebo se věnovat spontánním aktivitám. Kromě každodenních činností jsou ve školní družině připravovány samostatné akce a také příležitostné akce, které jsou určeny i  rodičům.

Ke své činnosti využívá vlastní prostory v přízemí a k dispozici má také prostory 1.třídy v 1.poschodí. Prostory jsou vybaveny vlastním nábytkem, společenskými hrami, stavebnicemi, hračkami, které jsou postupně doplňovány a obměňovány. Při pobytu venku využívá převážně školní dvůr, dětské hřiště na ulici Nové a U Zvonice, místní fotbalové hřiště a okolní přírodu. Od ledna 2023 bude školní družině k dispozici prostor tělocvičny v nové budově základní školy.

1) PROVOZ ŠD

Po – Pá
Provoz začíná po skončení výuky (dle každého ročníku) a trvá do 16,00h.
Od 15,30hod. je možný individuální odchod domů.
Během prázdnin je družina uzavřena.

2) PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ
Zákonní zástupci žáka přihlašují dítě k docházce písemně – zápisním lístkem. Zde upřesní rozsah docházky a odchody. Písemně také oznamují změny v docházce během školního roku či ukončení docházky.

Omlouvání žáků je taktéž písemné, s uvedení data, způsobu odchodu a podpisem rodiče. Dítě NELZE omluvit telefonicky.

3) PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Jestliže žák vážným způsobem porušuje vnitřní řád školní družiny či ohrožuje zdraví své nebo ostatních spolužáků, může ředitel rozhodnout v rámci správního řízení o jeho vyloučení, o kterém budou rodiče písemně informováni.

4) KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠD
1. Do ŠD mohou být přijati pouze žáci ZŠ Rajhradice.
2. V následujících krocích bude postupováno vždy do naplnění kapacity ŠD.
3. V případě, kdy bude kapacita nedostatečná, bude o pořadí přijetí v jednotlivých ročnících rozhodnuto losem.
4. Losování bude provedeno v přítomnosti členů školské rady a o losování bude pořízen zápis.
5. Při přijetí jsou přijímány žáci v následujícím pořadí:
– žáci 1. roč.
– žáci 2. roč.
– žáci 3. roč.
– žáci 4. roč.
– žáci 5. roč.
6. Ve výjimečných případech, které nejsou specifikovány v bodech výše, rozhodne ředitel školy.
7. Termín pro podávání přihlášek do ŠD pro školní rok, v němž má být realizována docházka, stanoví ředitel školy. Přihlášky přijímá pověřená vychovatelka.
8. Zákonní zástupci budou s termínem a průběhem obeznámeni prostřednictvím elektronické komunikace.

 

5) POPLATEK ZA POBYT
Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán ve školním roce 2022/2023 měsíční poplatek ve výši 350 Kč. Rodiče jsou povinni jej uhradit ve stanoveném termínu (1. splátka do 30.9. za období září až prosinec, 2. splátka do 30.1. za období leden až červen).