Hlavní funkcí školní družiny je výchovně vzdělávací, která je doplněna funkcí sociální. Školní družina je místem pro regeneraci sil po vyučování, pro rozvíjení tvořivosti, pro posilování sebevědomí, pro radost a pro zájmové vyžití dětí. Posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace dětí. Právě vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy dětí. Není tedy pokračováním školního vyučování, ani ho nijak nenahrazuje.

Naším cílem je snaha připravit dítě pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Jde nám o vytváření zdravé osobnosti odolné vůči negativním vlivům, tzn. že každý by měl znát svou cenu a najít své místo ve zdravé sociální skupině.
Činnost a výchovné působení vychovatelek vychází z požadavků pedagogiky volného času: ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, pomůcek a her, požadavek dobrovolnosti a aktivity, požadavek seberealizace, požadavek zajímavosti a zájmovosti, požadavek pestrosti a přitažlivosti.
Vlastní program má školní družina zpravovaný jako samostatný dokument.

ŠD má vlastní prostory v přízemí. Ke své činnosti využívá i třídu v 1. poschodí. Prostory jsou vybaveny vlastním nábytkem, společenskými hrami, stavebnicemi, hračkami, které jsou postupně doplňovány a obměňovány. Při pobytu venku využívá školní dvůr, dětské hřiště na ulici Nové a U Zvonice, místní fotbalové hřiště a okolní přírodu.

ŠD nabízí dětem možnost trávit volný čas s kamarády tradičně i netradičně. Hlavním posláním ŠD je zabezpečit zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků, částečně také dohled nad žáky. Součástí ŠD je každodenní pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu.


PROVOZ ŠD
Po – Pá
Provoz začíná po skončení výuky (dle každého ročníku) a trvá do 16,00h.
Od 15,30h je možný individuální odchod domů.

ŠD se naplňuje do max. počtu 56 dětí (postupně od první do páté třídy) ve dvou odděleních.
Během prázdnin je družina uzavřena.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ
Zákonní zástupci žáka přihlašují dítě k docházce písemně – zápisním lístkem. Zde upřesní rozsah docházky a odchody. Písemně také oznamují změny v docházce během školního roku či ukončení docházky.
Omlouvání žáků je taktéž písemné, s uvedení data, způsobu odchodu a podpisem rodiče. Dítě NELZE omluvit telefonicky.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠD
1. Do ŠD mohou být přijati pouze žáci ZŠ Rajhradice.
2. V následujících krocích bude postupováno vždy do naplnění kapacity ŠD. 
3. V případě, kdy bude kapacita nedostatečná, bude o pořadí přijetí v jednotlivých ročnících rozhodnuto losem.
4. Losování bude provedeno v přítomnosti členů školské rady a o losování bude pořízen zápis.
5. Při přijetí jsou přijímány žáci v následujícím pořadí:
– žáci 1. roč. 
– žáci 2. roč. 
– žáci 3. roč. 
– žáci 4. roč. 
– žáci 5. roč.
6. Ve výjimečných případech, které nejsou specifikovány v bodech výše, rozhodne ředitelka školy.
7. Termín pro podávání přihlášek do ŠD pro školní rok, v němž má být realizována docházka, stanoví ředitelka školy. Přihlášky přijímá pověřená vychovatelka.
8. Zákonní zástupci budou s termínem a průběhem obeznámeni prostřednictvím elektronické komunikace.

POPLATEK ZA POBYT
Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán ve školním roce 2022/2023 měsíční poplatek ve výši 350 Kč. Rodiče jsou povinni jej uhradit ve stanoveném termínu (1. splátka do 30.9. za období září až prosinec, 2. splátka do 30.1. za období leden až červen).
 
REŽIM ŠD
1. oddělení
12.00h – 12.45h — přesun do MŠ, oběd, návrat do ZŠ
12.45h – 15.15h — zájmová a rekreační činnost 
15.15h – 16.00h — spontánní hry, odchod domů
2.oddělění
12.00h – 12.55h — zájmová a rekreační činnost
12.55h – 13.35h — přesun do MŠ, oběd, návrat do ZŠ
13.35h – 15.15h — zájmová a rekreační činnost 
15.15h – 16.00h — spontánní hry, odchod domů

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Všichni jsme kamarádi.
Respektujeme se navzájem.
Pomáháme si.
Chováme se tak, abychom sobě ani kamarádům neublížili.
Hluk škodí nám všem.
Po škole se pohybujeme pomalu, obezřetně.
Jsme pořádní – vždy po sobě uklidíme, v šatně srovnáme přezůvky, oblečení i aktovky.
Při přecházení do MŠ chodíme seřazeni ve dvojicích, nekřičíme, nehoníme se.
Zdravíme dospělé osoby.
V MŠ se chováme jako na návštěvě.
Vždy dodržujeme pokyny paní vychovatelky, respektujeme ji.

Upozornění:
Školní vzdělávací program pro ŠD a Řád ŠD naleznete v sekci “Ke stažení”. Další dokumenty jsou Vám k dispozici u ředitelky školy.