Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs1/zsrajhradicecz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs1/zsrajhradicecz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Zákonní zástupci žáků – ZŠ Rajhradice

Práva a povinnosti zákonných zástupců

(Citace školního řádu čl. 2 odst. D platném znění.)

 

práva zákonných zástupců:

 1. Zákonní zástupci žáků mají právo na volbu školy pro své dítě.
 2. Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, o jeho chování a přístupu k plnění povinností zejména prostřednictvím eŽK.
 3. Zákonní zástupci mají právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 4. Zákonní zástupci žáků mají právo vznášet připomínky k činnosti školy a vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí jejich dětí. Těmto připomínkám musí být ze strany školy věnována náležitá pozornost.
 5. Zákonní zástupci žáků mají právo volit a být voleni do školské rady.
 6. Zákonní zástupci žáků mají právo na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání a kariérového poradenství.
 7. Zákonní zástupci mají právo požádat o přezkoušení (v průběhu roku) nebo komisionální přezkoušení žáka (při nesouhlasu s klasifikací na vysvědčení). Mají právo na vysvětlení postupu a způsobu hodnocení žáka.
 8. Zákonní zástupci mají právo na vytvoření nezbytných podmínek pro vzdělávání svého dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a na poradenskou pomoc školy.

 

povinnosti zákonných zástupců:

 1. Zákonný zástupce respektuje organizaci a způsob výuky ve škole, dodržuje ustanovení vnitřních pravidel, řádů i směrnic, která jsou zveřejněna na stránkách školy.
 2. Zákonný zástupce dohlíží na to, aby žák docházel řádně do školy a plnil své školní povinnosti.
 3. Zákonný zástupce vytváří vhodné podmínky pro úspěšné vzdělávání svého dítěte, včetně zabezpečení dítěte potřebnými učebními potřebami a dalším stanoveným vybavením pro splnění stanoveného vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů dle školního vzdělávacího programu.
 4. Zákonný zástupce dle svých možností zajišťuje podmínky pro distanční vzdělávání žáka, pokud na tento způsob výuky škola přejde.
 5. Zákonný zástupce umožňuje svému dítěti, pokud tomu nebrání závažné důvody, účast na akcích pořádaných školou, které jsou součástí školního vzdělávacího programu.
 6. Zákonný zástupce se registruje do elektronického systému školy, prostřednictvím kterého bude probíhat komunikace mezi ním a školou a sledovat informace v eŽK.
 7. Zákonný zástupce se zajímá o prospěch a chování žáka, sleduje informace zejména v eŽK.
 8. Zákonný zástupce oznamuje škole údaje o žákovi nezbytné pro školní matriku podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dále o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech žáka.
 9. Zákonný zástupce je povinen na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání otázek spojených se vzděláváním žáka.

Setkávání s rodiči

Třídní schůzky učitelů s rodiči jsou realizovány vždy dvakrát do roka. V prvním podzimním termínu (začátek září) jsou rodiče informováni o školním roku, o požadavcích, o klasifikaci. Druhé setkání probíhá na přelomu května a června, kde je školní rok a prospěch žáků zhodnocen.
Dle potřeby učitelů budou svolána mimořádná setkání.

Individuální konzultace
Dle předchozí domluvy učitelů s rodiči jsou možné v ranních i odpoledních hodinách.