Práva a povinnosti rodičů žáků

(Citace školního řádu čl. 2 odst. D a C v platném znění.)

Rodiče mají právo:

 1. Informovat se o prospěchu a chování svého dítěte na třídních schůzkách a formou osobních konzultací.
 2. Vznášet připomínky a podněty k práci školy.
 3. Získávat informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 4. Po předchozí domluvě se účastnit výuky a dalších akcí pořádaných školou.
 5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte.
 6. Informovat se a požádat o poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 7. Nahlížet do výročních zpráv školy, pořizovat si výpisy a opisy (za úplatu).
 8. Požádat o přezkoušení (v průběhu roku) nebo komisionální přezkoušení žáka (při nesouhlasu s klasifikací na vysvědčení).
 9. Na vytvoření nezbytných podmínek pro vzdělávání svého dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a na poradenskou pomoc školy.
 10. Volit a být voleni do školské rady.

   
Rodiče žáků jsou povinni:

 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 2. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 3. Informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Poskytnout údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zda je zdravotně znevýhodněn.
 4. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
  • Nepřítomnost žáka omlouvají zákonní zástupci žáka (dále jen rodiče) ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Toto je nutno učinit do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Omluvit žáka lze telefonicky, písemně, formou SMS zprávy či emailem. Po návratu žáka do školy je doložena nepřítomnost na omluvném listu v žákovské knížce. Absenci omlouvají pouze rodiče a omluvu podepisuje jeden z nich. 
  • Předem známou nepřítomnost je nutno omluvit před jejím započetím (např. rodinná rekreace). Na základě písemné žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva dny třídní učitelka, na více dnů ředitelka školy. Viz. formulář žádost o uvolnění z výuky.
  • Uvolnění během vyučování bude žákovi umožněno pouze na základě písemné žádosti rodičů. Viz. formulář mimořádné uvolnění z výuky.
  • V odůvodněných případech (při podezření na neomluvenou absenci) má škola právo vyžadovat omluvu nepřítomnosti žáka prostřednictvím rodičů lékařským potvrzením.
  • Žáci mohou být na základě žádosti rodičů doložené vyjádřením lékaře a rozhodnutí ředitelky školy uvolněni z vyučování tělesné výchovy na celé pololetí, popř. školní rok. Ředitelka školy zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu, pokud není dohodnuto s rodiči jinak.
 5. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka a změny v těchto údajích.


Setkávání s rodiči

Třídní schůzky učitelů s rodiči jsou realizovány vždy dvakrát do roka. V prvním podzimním termínu (začátek září) jsou rodiče informováni o školním roku, o požadavcích, o klasifikaci. Druhé setkání probíhá na přelomu května a června, kde je školní rok a prospěch žáků zhodnocen.
Dle potřeby učitelů budou svolána mimořádná setkání.

Individuální konzultace
Dle předchozí domluvy učitelů s rodiči jsou možné v ranních i odpoledních hodinách.